Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | S | Y
Number of items at this level: 64.

A

Ahdad, Muhakkamah M (2020) Peranan Lingkungan Bahasa terhadap Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa di Madrasah Aliah Darul Arqam Muhammadiyah Punnia. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Ahmad, Hidayah (2004) Al Mafaailul Khomsah Wa Isti'maluha Fil Jumali (Maf'ul Lima dan Penggunaannya Pada Kalimat. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Ahmad, Khairunnisai (2021) Pengaruh Kemampuan Menghafal Kosakata Terhadap Keterampilan Berbicara Mahasiswa Angkatan 2017 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Amalia, Nur Resky (2022) Dialog pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun dalam Al-Qur’an (Suatu Analisis Makna Kontekstual). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Andini, Sari Tri (2020) Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Kemampuan Peserta Didik dalam Memahami Bahasa Arab Kelas VIII MTs DDI Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Anugrahi, Nursyamsi (2019) Efektivitas Pembelajaran Imla’ dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Kata dalam Bahasa Arab Peserta Didik Kelas XI Madrasah Aliyah DDI Kaballangan. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Ariati, Surti (2021) Pengaruh Penggunaan Kamus Arab Cetak dan Android terhadap Kemampuan Menerjemahkan Teks Qirā’ah pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Masters thesis, IAIN Parepare.

Asnawir, Muh. Yusuf (2020) Analisis Kesulitan Menerjemah Bahasa Arab Pada Mata Kuliah Maharah Al-Qiraah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Aswadi, Ilham (2019) Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas VII MTs DDI Wanio Terhadap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Awal, Muh. Ramlan (2021) Penerapan Strategi Bingo dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada Materi Al-Hiwar di Kelas XI-IPA MA DDI Tellu-Limpoe Kab. Sidrap. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

B

Bunga, Andi Sari (2022) Alur dan Pengaluran dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

D

Darmawati, Darmawati (0202) Buku Daras Bahasa Arab di Era Milenial. CV. Galaxy Cluster, Parepare. ISBN 978-623-6622-14-8

Darmawati, Darmawati (2019) Fun Learning Berbasis Learning Style dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Idea Press, Parepare, Indonesia. ISBN 978-623-7085-40-9

Dewi, Dewi (2022) Unsur-unsur Sastra dalam Syair Imam Syafi’i. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

E

Emaramjaya, Hasna (2021) Penggunaan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Android dan Kontribusinya terhadap Pembelajaran Bahasa Arab kelas VIII pada MTs Ponpes Tassbeh Baitul Qur’an Kab.Pinrang. Masters thesis, IAIN Parepare.

F

Farhah, Fadhilah (2021) Isti'malu Kitabu Amsilatuttashrifi fi Ta'limi Sharfi Lilmadrasati Tsanawiyati Bima'hadi Darud Da'wati wal Irsyad Takkalasi Barru. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Fatima, Fatima (2019) Pengaruh Metode Ceramah Terhadap Pemahaman Qawa’id Pada Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VIII MTs DDI Cilellang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Faulya, Hilda (2022) Novel Dalam Mihrab Cinta Karya Habiburahman El Shirazy (Suatu Analisis Stilistika). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Fitrawati, Fitrawati (2020) Peranan Guru dalam Meningkatkan Minat belajar Bahasa Arab kelas VII B Putri MTs DDI Takkalasi. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

H

Hafizhah S, Siti (2019) Penerapan metode al hiwar dalam pembelajaran bahasa Arab pada peserta didik kelas VIII MTs Ma’had DDI Pangkajene. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Hamsa, Hamsa and Herdah, Herdah (2022) Al-Asma: Pengenalan Isim dalam Bahasa Arab. Rajawali Pers, Parepare. ISBN 978-623-372-631-3

Haq, Jadil (2020) Efektivitas Penggunaan Media AudioVisual dalam Maningkatkan Kemampuan Berbahasa Arab Peserta Didik Kelas XI MIPA MA DDI Kanang Kab. Polman. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Herdah, Herdah (2020) Kolaborasi dan Elaborasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare. ISBN 978-623-6622-21-6

Herdah, Herdah and Saepudin, Saepudin and Mulya, Dewi and Maghfirah, Nurul and Nuraisyah, Tri (2020) Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

Hidayah, Magfiratul (2021) Sistem Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Masters thesis, IAIN Parepare.

Hudawis, Purnama (2021) Persepsi Siswa terhadap Penggunaan WhatsApp ditengah Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MIPA 4 MAN Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Humairah, Nurfuadillah (2019) Efektivitas Discovery Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas XI di Madrasah Aliyah Pada Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

I

Ibrahim, Sulaiman (2000) Fawaidu Ahrufil Jarri Wa Ta'tsiriha Fil Kalam (Manfaat/faedah Huruf Jar Serta Pengaruhnya Pada Kalam (ucapan)). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

K

Kaharuddin, Kaharuddin (2019) Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab Sistem 24 Kali Pertemuan. LBH Press STAIN Parepare, Parepare. ISBN 978-979-16274-8-1

Kaharuddin, Kaharuddin (2021) Durus al- Lugah al- ‘Arabiyah ‘Ala Sabili Maharah al- Qiraah. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare. ISBN 978-623-5781-14-3

Kaharuddin, Kaharuddin (2019) Mahir Berbahasa Arab: melalui Uslub dan Ta'bir dalam Bahasa Arab. Lembah Harapan Press, Parepare. ISBN 978-602-70304-9-7

Kaharuddin, Kaharuddin (2019) Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif melalui Metode Ta’sisiyah. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare. ISBN 9786239194666

M

Magfirah, A. (2020) Hubungan Pemberian Reward terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas VIII pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di SMP Pesantren Modern Datuk Sulaiman Palopo. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Mardawyah, Mardawyah (2020) Implementasi Metode hiwar terhadap Materi Al-A’mal Al-Yaumiyyah Pada Mata Kuliah Maharah Al-Kalam Mahasiswa Angkatan 2018 Prodi Pendidikan Bahasa Aran IAIN Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Mukarrama, Mukarrama (2020) Korelasi antara ketersediaan sumber belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Arab di kelas X Madrasah Aliyah Negeri Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Munira, Munira (2022) Penggunaan Metode Role Play dalam Pembelajaran Hiwar pada peserta didik MTs Tassbeh Baitul Qur’an kabupaten Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Musna, Musna (2020) Penerapan Model PAIKEM dalam Meningkatkan Penguasaan Kaidah Nahwu (Jumlah Fi’liyah) pada Kelompok Belajar Bahasa Arab di Ma’had Jami’ah IAIN Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Mustikah, Mustikah (2020) Keteladanan Guru Bahasa Arab terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII MTs DDI Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

N

Nadilla, Nadilla (2021) Penerapan strategi true or false dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs DDI Tuppu, Kec. Lembang, Kab. Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Nasrul, Nasruddin (2019) PengaruKemampuan Baca Tulis AL-Qur’an Terhadap Kemampuan Menulis Bahasa Arab Peserta Didik Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Nikmayanti, Sri (2021) Pengaruh metode al-simaa’ wa al-muhafadzah terhadap penguasaan mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab di SMP IT Bina Insan Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Ningsi A, Sriwahyu (2020) Peranan Kegiatan Pembelajaran Halaqah di Lingkungan Pesantren dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas XI Di Pondok Pesantren Al-Mubarak DDI Tobarakka. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Nugrah, Nugrah (2019) Implementasi Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab MTs DDI Kanang Kabupaten Polman. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Nuraisyah, Nuraisyah (2019) Pembelajaran Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Mubarak DDI Tobarakka Kab. Wajo. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Nurfainnah, Nurfainnah (2019) Pengaruh Motivasi Guru Terhadap Minat Belajar Bahasa Arab Bagi Peserta Didik Kelas XI MAN 1 Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Nurhidayah, Nurhidayah (2021) Gramatika Bahasa Arab dalam Kitab Fat} al- Mu’in (Suatu Analisis Sintaksis) dan Kontribusinya terhadap Pembelajaran Bahasa Arab. Masters thesis, IAIN Parepare.

P

Pratiwi, A. Ayu (2019) Penerapan Kitab Matan Jurmiyah dalam Meningkatkan Penguasaan Qawaid Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidrap. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Purnamasari, Intan (2021) Penerapan Model Pembelajaran Tebak Kata dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada Peserta Didik Kelas X MIPA MAN Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

R

Rahman, A. Abdul (2020) Efektivitas Media Lagu Bahasa Arab dalam Meningkatkan Kemampuan Istima’ Peserta Didik Kelas X IKA MAN 1 Soppeng. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Rahman, Ali and Herdah, Herdah and Rustan, Ahmad S. and Amin, Sitti Jamilah (2019) Peningkatan Keterampilan Berbahasa Arab Santri Melalui Pembuatan Rancangan Pembelajaran Berbasis Teknologi di Pondok Pesantren Nurul Azhar Talaweh Sidrap. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare. ISBN 978-623-90768-6-3

Ruhani, Ruhani (2020) Pengaruh Strategi Ice Breaking (كَسْرُ الجَلِيْدِ) terhadap Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI di SMA Negeri 5 Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Rusdin, Rusdin (2020) Peluang dan tantangan pembelajaran bahasa Arab studi kasus di MTs Negeri 1 Mamuju. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

S

Saepudin, Saepudin (2020) Belajar Bahasa Arab Komunikatif. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare. ISBN 9786236622469

Saepudin, Saepudin (2022) Pembelajaran Bahasa Arab di Era Postmethode. IAIN Parepare Nusantara Press. ISBN 978-623-5781-85-3

Saepudin, Saepudin (2012) Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab (Teori dan Praktik). TrustMedia Publishing, Parepare, Indonesia. ISBN 978-602-19049-5-8

Safitri, Mustika Ayu (2021) Korelasi antara kemampuan pengelolaan pembelajaran guru bahasa Arab dengan minat belajar peserta didik di MA As’adiyah Longka Kab.Wajo. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Sudirman, Mariyana (2022) Dampak Pembelajaran Online Melalui Media Whatsapp Bagi Guru dan Peserta Didik pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MI As’adiyah 148 Tippulu Kab. Wajo. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Sugiana, Sugiana (2007) Evektivitas Media Pengajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Mahasiswa STAIN Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Sukriani, Sukriani (2020) Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab Peserta Didik Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) DDI Kampung Baru Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Sulkahfi, Sulkahfi (2019) Pengaruh Metode Inquiri Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Arab Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Sunarsih, Nengsi (2022) Posisi Inna (إِنَّ) dan Saudaranya dalam Surah al-Anfal (Suatu Analisis Ilmu Nahwu). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Suriani, Suriani (2020) Korelasi antara Lingkungan Sekolah dengan Aktivitas Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas XI di SMAN 5 Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Syarfiah, Jamilatus (2021) Implementasi Metode resitasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Darul Qur’an At-Taqwa DDI Jampue Kabupaten Pinrang. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Y

Yahub, Marwah (1999) Studi Komparasi Tentang Prestasi Belajar Bahasa Arab Antara Siswa Man 1 dan Pondok Pesantren DDI Lil Banat Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

This list was generated on Sun Jun 23 10:50:16 2024 +08.